blue mug 10-1.jpg
Mug (tripod foot)
15.00
blue mug 11-1.jpg
Mug (tripod foot)
15.00
blue mug 12-1.jpg
Mug
15.00
blue mug 6-1.jpg
Mug (tripod foot)
15.00
blue mug 7-1.jpg
Mug
15.00
blue mug 8-1.jpg
Mug
15.00
blue mug 9-1.jpg
Mug (tripod foot)
15.00
blue mug 4-1.jpg
Mug (tripod foot)
15.00
blue mug 5-1.jpg
Mug (tripod foot)
15.00
blue mug 2-1.jpg
Mug (tripod foot)
15.00
blue mug 3-1.jpg
Mug
15.00
blue mug 1-1.jpg
Mug (tripod foot)
15.00
Oval Agate Planter 2-1.jpg
Agate Oval Planter
35.00
Oval Agate Planter 3-1.jpg
Agate Oval Planter
35.00
Oval Agate Planter 4-1.jpg
Agate Oval Planter
35.00
Oval Agate Planter 5-1.jpg
Agate Oval Planter
35.00
Oval Agate Planter 1-1.jpg
Agate Oval Planter
35.00
white agate planter-1.jpg
White Agate Oval Planter
35.00
Red Mosaic Planter-1.jpg
Oval Planter
45.00
Red & White Mosaic Planter-1.jpg
Oval Planter
45.00
Tall Orange Mosaic Planter-1.jpg
Oval Planter
45.00
mosaic orange planter-1.jpg
Oval Planter
45.00
Teal Planter-1.jpg
Oval Planter
45.00
panels-2.jpg
No. 21
120.00
panels-1.jpg
No. 20
120.00
Deterlingshop-69.jpg
No. 18
100.00
Deterlingshop-68.jpg
No. 17
75.00
Brianna Deterling-2.jpg
No. 15
75.00
Brianna Deterling-1-3.jpg
No. 14
75.00
Deterlingshop-1-5.jpg
No. 12
50.00
Brianna Deterling-1-2.jpg
No. 10
150.00
Deterlingshop-1-2.jpg
No. 8
130.00
Brianna Deterling-1.jpg
No. 3
175.00
small agate planter 1-1.jpg
Agate Planter
25.00
Small Agate Planter 6-1.jpg
Agate Planter
25.00
Small Agate Planter 4-1.jpg
Agate Planter
25.00
Small Agate Planter 5-1.jpg
Agate Planter
25.00
Small Agate Planter 3-1.jpg
Agate Planter
25.00
small agate planter 2-1.jpg
Agate Planter
25.00
Deterlingshop-65.jpg
Succulent Planter - Mini
10.00
Deterlingshop-67.jpg
Succulent Planter - Mini
10.00
sold out
Deterlingshop-66.jpg
Succulent Planter - Mini
10.00
Deterlingshop-80.jpg
Tapered Bud Vase - Mini
5.00
sold out
Deterlingshop-73.jpg
Rounded Bud Vase
10.00
Deterlingshop-76.jpg
Rounded Bud Vase
10.00
Deterlingshop-71.jpg
Rounded Bud Vase
10.00
Deterlingshop-77.jpg
Rounded Bud Vase
10.00
Deterlingshop-72.jpg
Rounded Bud Vase
10.00
Deterlingshop-78.jpg
Rounded Bud Vase
10.00
Deterlingshop-82.jpg
Rounded Bud Vase - Mini
5.00
Deterlingshop-81.jpg
Rounded Bud Vase - Mini
5.00
Deterlingshop-1-6.jpg
Sculptural Bottle
40.00
Deterlingshop-23.jpg
Sculptural Bottle
35.00
Deterlingshop-24.jpg
Sculptural Bottle
30.00
Deterlingshop-25.jpg
Sculptural Bottle
30.00
Deterlingshop-26.jpg
Sculptural Bottle
30.00
Deterlingshop-27.jpg
Sculptural Bottle
40.00
Deterlingshop-28.jpg
White Pinna
75.00
Deterlingshop-29.jpg
Orange Pinna
75.00
Deterlingshop-2.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-3.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-4.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-5.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-7.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-8.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-10.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-11.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-13.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-15.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-17.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-18.jpg
Wood-fired Jar
15.00
Deterlingshop-19.jpg
Wood-fired Jar - Small
10.00
Deterlingshop-20.jpg
Wood-fired Jar - Small
10.00
small blue planter 1-1.jpg
Small Planter
25.00
small blue planter 2-1.jpg
Small Planter
25.00
small blue planter 3-1.jpg
Small Planter
25.00
small blue planter 4-1.jpg
Small Planter
25.00
small blue planter 5-1.jpg
Small Planter
25.00
small blue planter 6-1.jpg
Small Planter
25.00
small blue planter 7-1.jpg
Small Planter
25.00
sold out
small blue planter 8-1.jpg
Small Planter
0.00
small blue planter 8-1.jpg
Small Planter
25.00
small blue planter no drain 1-1.jpg
Small Planter (no drainage holes)
25.00
small blue planter no drain 2-1.jpg
Small Planter (no drainage holes)
25.00
small blue planter no drain 3-1.jpg
Small Planter (no drainage holes)
25.00
small blue planter no drain 4-1.jpg
Small Planter (no drainage holes)
25.00
small blue planter no drain 5-1.jpg
Small Planter (no drainage holes)
25.00